Αλγόριθμοι και στρατηγικές επιλογής πηγών πληροφοριών και σύνθεσης
αποτελεσμάτων (collection fusion algorithms) σε κατανεμημένα συστήματα
αναζήτησης πληροφοριών
Τελική αναλυτική έκθεση προόδου φυσικού αντικειμένου του έργου:
Τελική Έκθεση


Αλγόριθμοι και στρατηγικές επιλογής πηγών πληροφοριών και σύνθεσης
αποτελεσμάτων (collection fusion algorithms) σε κατανεμημένα συστήματα
αναζήτησης πληροφοριών
Ενδιάμεση αναλυτική έκθεση προόδου φυσικού αντικειμένου του έργου:
Ενδιάμεση Έκθεση


Περίληψη διατριβής:
Κατανεμημένα Συστήματα Αναζήτησης Πληροφοριών
Ελληνική Μετάφραση