Σύντομη περιγραφή του έργου

Η μεγάλη ανάπτυξη του διαδικτύου και ειδικότερα του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web, WWW) δημιούργησε μία τεράστια δεξαμενή πληροφορίας και γνώσης. Αυτή η τεράστια ποσότητα πληροφοριών και γνώσεων που ουσιαστικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης γνώσης είναι χρήσιμη για μία σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών για την απάντηση ενός ερωτήματος ή την επίλυση ενός προβλήματος, επιμόρφωση, εκπαίδευση, εργασία κτλ). Δυστυχώς, αυτή η τεράστια και πολύ χρήσιμη δεξαμενή πληροφοριών δεν είναι καθόλου ή πολύ δύσκολα προσπελάσιμη σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης (μειωμένη όραση ή πλήρης απώλεια όρασης). Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί ιδέες (π.χ. dual interface design) και έχουν ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες (π.χ. Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) και ερευνητικές προσπάθειες που οδήγησαν σε μία σειρά από χρήσιμα εργαλεία (π.χ. screen readers, text-to-speech, screen magnifiers, voice browsers) για την επίλυση του προβλήματος προσβασιμότητας. Oι τεχνολογίες αυτές στοχεύουν κυρίως και αναφέρονται σε περιβάλλον γενικής χρήση και δεν ερευνηθεί επαρκώς η εφαρμογή τους στην υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων που θα βασίζονται στη δημιουργία ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων web sites για εκπαιδευτική χρήση.

Η προτεινόμενη ερευνητική προσπάθεια στοχεύει να μελετήσει αυτό ακριβώς το ζήτημα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του προβλήματος της προσβασιμότητας στο παγκόσμιο ιστό από άτομα με προβλήματα όρασης. Δηλαδή, στοχεύει να ασχοληθεί ειδικότερα με τους τρόπους ενσωμάτωσης & εξειδίκευσης των διαφόρων τεχνολογιών και μεθοδολογιών αύξησης της προσβασιμότητας μέσα όμως στα ειδικά πλαίσια της έρευνας & ανάπτυξης ενός διαδικτυακού (web-based) εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για άτομα με προβλήματα όρασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη, προσαρμογή και επέκταση υπαρχόντων τεχνολογιών και την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε περιβάλλοντα μάθησης για άτομα με προβλήματα όρασης. Τελικός στόχος της ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί η έρευνα τεχνολογιών και η ανάπτυξη και αξιολόγηση σειράς εργαλείων (λογισμικό) που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη δομημένων και κατάλληλα οργανωμένων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων (web sites) που θα είναι ευκολότερα και αποτελεσματικότερα προσβάσιμοι και από άτομα με προβλήματα όρασης. Τα περισσότερα από τα τρέχοντα διαδεδομένα εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων (web authoring tools) δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την ανάγκη προσβασιμότητας από άτομα με προβλήματα όρασης. Το κυριότερο όμως που αφορά άμεσα το κενό που θα προσπαθήσει να καλύψει η προτεινόμενη ερευνητική προσπάθεια είναι ότι τα σημερινά εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων δεν προσφέρουν την κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη web sites εξειδικευμένων για εκπαιδευτική χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου θα ωφελήσει:

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα εκτελεστεί από την κύρια ερευνητική ομάδα (5 μέλη ΕΠ ΤΕΙ, 2 μέλη ΔΕΠ AEI) και τη δευτερεύουσα ομάδα (2 υποψήφιοι διδάκτορες, 1 πτυχιούχος μηχανικός πληροφορικής & τυφλοί χρήστες).

Valid XHTML 1.0!

.
Valid CSS!